سه‌شنبه, 23 مرداد 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
بررسی درخواست تجدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی،صنعتی،شرب و سایر مصارف) --13021447100 شرکت آب منطقه ای اردبیل الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور پمپ 13021446125 شرکت اب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از اب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021446124 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی 13021446123 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی برای مصارف شرب 15031446122 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه 14041446121 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی 13041446120 شرکت آب منطقه ای اردبیل الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی 13021446116 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
برقی کردن چاه 13021446114 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه 13021446113 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور مجوز تغییر قطر چاه 13021446112 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه 13021446111 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور مجوز بیشکاری قنات 13021446110 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور مجوز لایروبی قنات 13021446109 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور مجوز چاه به جای قنات 13021446108 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی 13031446107 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور پروانه کف شکنی وتغییر محل 13021446106 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
حفر گمانه های آزمایشی 13021446101 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
« 1 2 3 » صفحه: