یکشنبه, 29 مهر 1397

 

در راستای نشر و ترویج دستاوردهای تحقیقاتی؛

 

سمینار طرح «بررسی پتانسیل جابجایی زمین لغزه های سد یامچی » برگزار شد

با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با همت گروه تحقیقات کاربردی و حضور مدیران، کارشناسان و اعضای هیئت علمی مرتبط، سمینار طرح «بررسی پتانسیل جابجایی زمین لغزه های واقع در تکیه گاههای سد یامچی و اطراف دریاچه» برگزار شد.  

سد یامچی، بزرگترین سد مرکز استان اردبیل می باشد و از ابتدای دوران بهره برداری، زمین لغزه هایی در مخزن آن مشاهده شده است که منجر به تعریف طرح تحقیقاتی حاضر گردید.

در این طرح، از طریق بررسیهای هیدرولوژی، زمین شناسی، لرزه خیزی، عکسهای ماهواره ای، بازدیدهای میدانی و پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از اپراتورهای فازی، مشخص شد که لغزشهای موجود و یا لغزشهایی که در آینده ممکن است رخ دهند، خطر عمده ای روی بدنه و سازه های جنبی سد یامچی نداشته و صرفاً از لحاظ ورود مصالح لغزشی به داخل مخزن و افزایش رسوب و پر شدن بخشی از مخزن سد مورد توجه می باشند (که خوشبختانه در محاسبه حجم مرده سد لحاظ گردیده اند).

تنها در تکیه گاه راست سد، یک لغزش قدیمی قابل توجه است که البته بخش اعظم آن در هنگام احداث سد برداشته شده ولی در حواشی آن لغزشهای موضعی دیگری پدید آمده است.

در مجموع، در این طرح موقعیت و اولویت لغزشهای 10 گانه مشخص و طرحهای پیشنهادی برای پایدارسازی ارائه گردیده که مبنای طرحهای مطالعاتی تفصیلی و اجرایی آتی قرار خواهد گرفت.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

دیدگاه کاربران