چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

 

چهارمین جلسه اتاق فکر شرکت آب منطقه ای اردبیل برگزار شد

دوازدهم اسفند ماه سالجاری با حضور مدیرعامل، اساتید دانشگاه و تعدادی از کارکنان شرکت آب منطقه ای اردبیل، چهارمین جلسه اتاق فکر این شرکت برگزار شد.  

دوازدهم اسفند ماه سالجاری با حضور مدیرعامل، اساتید دانشگاه و تعدادی از کارکنان شرکت آب منطقه ای اردبیل، چهارمین جلسه اتاق فکر این شرکت برگزار شد.

  در این جلسه که با دستور کار توانمند سازی و ارتقای بهره وری منابع انسانی و ارائه راهکارهای ارتقای بهره وری در طرح های عمرانی برگزار شد، موضوعاتی از قبیل بررسی میزان توانایی و سطح انگیزه کارکنان، لزوم تدوین چارچوبی برای درک و اندازه گیری مستمر توانمندی کارکنان، فراهم سازی زمینه های کاربرد توانایی کارکنان، اجرای پروژه های توانمندسازی کارکنان در واحدهای مختلف و شناسایی و مطالعه شاخصهای توانمندسازی کارکنان مطرح و در خصوص هریک از این موضوعات تصمیماتی اتخاذ گردید.

در این جلسه مقرر شد گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در خصوص ارتقای بهره وری شامل شناسایی پتانسیل های بالقوه، تحلیل وضعیت و راهکارهای اقدام اصلاحی مشمل بر دستاوردهای داخلی شرکت و موارد مطروحه در اتاق فکر تدوین و در جلسه آتی ارائه گردد.

در این جلسه همچنین مقرر گردید با استفاده از مدل «تحلیل سلسله مراتبی» نسبت به ارائه اولویت بندی مشکلات طرح ها در قالب گزینه های اساسی بهبود بهره وری پروژه های عمرانی شرکت اقدام و در جلسه آتی اتاق فکر شرکت ارائه گردد. 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران