یکشنبه, 29 مهر 1397

 

 

دوره بازآموزی متصدیان ایستگاه آب و هواشناسی استان اردبیل برگزار شد

به همت گروه آبهای سطحی دفتر مطالعات پایه منابع آب دوره بازآموزی متصدیان ایستگاه آب و هواشناسی در شهرستانهای مشگین شهر و خلخال برگزار شد.  

به همت گروه آبهای سطحی دفتر مطالعات پایه منابع آب دوره بازآموزی متصدیان ایستگاه آب و هواشناسی در شهرستانهای مشگین شهر و خلخال برگزار شد.

پنجم و ششم اردیبهشت ماه سالجاری این دوره آموزشی جهت ارتقای کیفی ادوات هواشناسی برای متصدیان ایستگاههای هیدرومتری، تبخیرسنجی و باران سنجی به ترتیب در شهرستانهای مشگین شهر و خلخال برگزار گردید.

این دوره ها در محل ادارات امور آب شهرستانهای مشگین شهر و خلخال برگزار و در پایان این دوره ها گواهینامه دوره بازآموزی برای متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی صادر شد. 

منبع خبر: به همت گروه آبهای سطحی دفتر مطالعات پایه منابع آب منطقه ای اردبیل؛

دیدگاه کاربران