یکشنبه, 5 خرداد 1398

 

 

اعلام نتایج کمیسیون فروردین ماه 1395

.  
  • موضوع در خواست تخصیص آب بمیزان 15 لیتر درثانیه معادل 466560  مترمکعب در سال از محل رودخانه سامبورچای توسط آقای میرکامل قدیرزاده ساکن روستای الهیارلوی بخش انگوت شهرستان گرمی مطرح گردیده و پس از ارائه نقطه نظرات حضار و ارائه گزارش توسط معاونت حفاظت و بهره برداری در خصوص اقدامات قانونی انجام یافته در این رابطه توسط دفاتر ذیربط، از طرفی بدلیل اینکه محل فعالیت متقاضی در بالادست سد مخزنی تازه کند که یکی از اهداف آن تامین آب شرب منطقه می باشد، قرار گرفته – فاصله حدود 8 کیلومتری- با اخذ تعهد محضری از متقاضی مبنی بر رعایت کلیه شرایط و موارد فنی و قانونی اعلامی از سوی شرکت آب منطقه ای توسط نامبرده و همچنین رعایت احاریم کمی و کیفی منابع آبی مجاور اعضاء جلسه با واگذاری تخصیص آب به نامبرده بمیزان درخواستی مطابق توزیع زمانی مندرج در پرونده موافقت نمودند.
  • موضوع درخواست تخصیص آب بمیزان 8000 مترمکعب در سال از محل مخزن سد بفراجرد توسط آقای خاقان ذوالفقاری جهت فعالیت ماسه شویی مطرح، نظر به اینکه در برنامه ریزی منابع آب سد مذکور تخصیصی برای صنعت از سوی وزارت نیرو ابلاغ نشده است، لذا امکان تامین آب مرد نیاز متقاضی از محل مخزن سد مقدور نبوده و مقرر گردید موضوع مجددا با در نظر گرفتن سایر منابع آبی موجود در منطقه بررسی و در جلسه بعدی مطرح گردد.
  • موضوع درخواست تخصیص آب بمیزان 12 لیتردرثانیه معادل 378432 مترمکعب در سال از محل کانال A شبکه آبیاری و زهکشی مغان توسط آقای خدام قهرمانی جهت فعالیت پرورش ماهی مطرح، و پس از ارائه نقطه نظرات حضار، اعضاء جلسه بشرط رعایت احاریم کمی و کیفی تاسیسات آبی محل و اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر رعایت موارد و شروط اعلامی از سوی شرکت مبنی بر تخلیه محل در زمان درخواست شرکت با واگذاری تخصیص آب بمقدار درخواستی و مطابق با توزیع ماهانه مندرج در پرونده موافقت نمودند. 
  • موضوع درخواست تخصیص آب بمیزان 15 لیتردرثانیه معادل 473040 مترمکعب در سال از محل کانال A شبکه آبیاری و زهکشی مغان توسط آقای داور علینژاد جهت فعالیت پرورش ماهی مطرح، و پس از ارائه نقطه نظرات حضار، اعضاء جلسه بشرط رعایت احاریم کمی و کیفی تاسیسات آبی محل و اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر رعایت موارد و شروط اعلامی از سوی شرکت مبنی بر تخلیه محل در زمان درخواست شرکت با واگذاری تخصیص آب بمقدار درخواستی و مطابق با توزیع ماهانه مندرج در پرونده موافقت نمودند. 
  • موضوع درخواست تخصیص آب بمیزان 4 لیتردرثانیه معادل 126144 مترمکعب در سال از محل کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی مغان توسط خانم راحله دولتخواه واقع در روستای قره دره بختیار جهت فعالیت پرورش ماهی مطرح، و پس از ارائه نقطه نظرات حضار، مقرر گردید موضوع مجددا بررسی و در جلسه بعدی مطرح گردد.
  • موضوع درخواست تخصیص آب بمیزان 1 لیتردرثانیه از محل چشمه مشهور به قوتورسوئی واقع در شهرستان نمین توسط آقای علی اصلانی جهت فعالیت آب گرم معدنی مطرح و پس از ارائه توضیحات لازم توسط مدیر دفتر آبهای گرم معدنی و تصویب آن در جلسه کمیته آبهای گرم معدنی، اعضاء جلسه با واگذاری تخصیص آب درخواستی به متقاضی بشرط رعایت شروط و موارد اعلامی از سوی شرکت آب منطقه ای مبنی بر بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی روز جهت صرفه جویی در آب و سایر موارد لازم موافقت نمودند.
  • موضوع درخواست انتقال مجوز گذرآب نیروگاه برقابی شرکت جاده ابریشم گیتی به شرکتی دیگر مطرح و مقررگردید جلسه ای با حضور اعضاء هیئت مدیره شرکت جاده ابریشم گیتی و شرکت آب منطقه ای اردبیل تشکیل و در آن موضوع جایگزینی شرکت جدید بنام وهاب انرژیک بجای شرکت جاده ابریشم گیتی رسما اعلام و طی صورتجلسه ای موافقت گردیده و بر اساس آن در جلسه بعدی کمیته موضوع مجددا مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
منبع خبر: نتایج کمیسیون95

دیدگاه کاربران