یکشنبه, 5 خرداد 1398

 

 

اعلام نتایج کمیسیون اردیبهشت ماه 1395

.  
  • در رابطه با تقاضای لغو تخصیص داده شده به شرکت طلایه داران سرعین از محل چشمه های ساری سو و اعصاب سو سرعین بمیزان 5/4 لیتر در ثانیه که توسط مدیر دفتر آبهای معدنی شرکت درخواست شده بود موضوع توسط اعضاء مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به فسخ قرارداد و بدلیل عدم انجام تعهدات سرمایه گذار، با لغو تخصیص آب به استناد قرارداد شماره 900/35251  مورخ  06/12/88  بمیزان 5/4 لیتر در ثانیه از محل چشمه های فوق الذکر برای شرکت طلایه داران سرعین موافقت بعمل آمده و مقرر شد دفتر آبهای معدنی و اداره حقوقی شرکت اقدامات قانونی را در این مورد انجام دهد.
  • در رابطه با درخواست افزایش تخصیص آب کارخانه پتروشیمی اردبیل از 9 به 11 میلیون متر مکعب پس از بررسی موضوع و ارائه نظرات کارشناسی اعضاء مقرر گردید موضوع ابتدا در شورای حفاظت منابع آب استان و در حضور استاندار محترم مطرح و با توجه به نتایج آن اقدامات قانونی بعمل آمده و در جلسه بعدی کمیته مجددا مطرح و تصمیم گیری گردد.
منبع خبر: نتایج

دیدگاه کاربران