یکشنبه, 5 خرداد 1398

 

 

اعلام نتایج کمیسیون خرداد ماه 1395

.  
 • موضوع درخواست ابطال تخصیص آب تایید شده در یازدهمین جلسه کمیته مدیریت منابع آب شرکت 09/11/91 مربوط به طرح دامداری آقای اباصلت حقیقی بمیزان 027/4 مترمکعب در شبانه روز معادل 1470 مترمکعب در سال در منطقه آزاد دشت اردبیل با توجه به درخواست امور منابع آب شهرستان و نامه معاونت محترم حفاظت و بهره برداری و واگذاری همان مقدار آب به طرح بتن آماده خانم زینب آرمون واقع در همان منطقه مطرح و پس از ارائه نقطه نظرات اعضاء، در نهایت با لغو و ابطال تخصیص آب داده شده به آقای حقیقی موافقت بعمل آمده ، لکن با واگذاری آن به طرح بتن آماده خانم آرمون مخالفت گردید و مقرر  شد موضوع ضمن ارائه لیست متقاضیان الویت بندی شده در جلسات بعدی بیشتر بررسی شده و واگذاری تخصیص آب از روی لیست انجام پذیرد. 
 • مقرر گردید پیرو بحث های صورت گرفته در جلسات قبلی هرگونه واگذاری تخصیص آب به اشخاص حقیقی و حقوقی بشرط نداشتن بدهی به شرکت و تسویه حساب بدهی متقاضیان صورت گرفته و در مورد اشخاص حقوقی نیز پس از تسویه حساب بدهی مسئولین و اعضاء سهام داران شرکتها اقدام گردد. 
 • در خصوص اصلاح نحوه واگذاری تخصیص آب به شرکت کوههای سبز سرعین که طی صورتجلسه مورخ 13/11/94 کمیته مدیریت منابع آب شرکت داده شده، با توجه به اینکه تخصیص مذکور از محل حقابه های خریداری شده صورت پذیرفته، مقرر گردید زمانبندی برداشت آب تخصیص داده شده در زمانهای فصل زراعی و کاملا منطبق با برداشت آب توسط حقابه بران انجام گیرد. ضمنا نصب ادوات و تجهیزات اندازه گیری و کنترل برداشت آب نیز ضروری بوده و مسئولیت نظارت بر این موارد با معاونت حفاظت و بهره برداری می باشد.
 • موضوع درخواست تخصیص آب توسط آقای محسن رعنا ساکن روستای قره خانبیگلو شهرستان گرمی از محل رودخانه زیوه چای بمیزان 10 لیتر در ثانیه جهت فعالیت آبزی پروری مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارائه نقطه نظرات اعضاء با واگذاری تخصیص آب بمیزان 5 لیتر در ثانیه معادل 155 هزار متر مکعب در سال بصورت آبگذری و بشرط بازچرخانی موافقت بعمل آمد. ضمنا مقرر شد از طریق اداره حقوقی و  اداره منابع آب شهرستان اقدامات لازم جهت اخذ تعهدات مربوطه و احداث سازه های لازم جهت برگشت دادن آب برداشتی به رودخانه بعمل آمده و نظارت گردیده و پیش بینی های لازم در خصوص عدم انجام تعهدات به عمل آید.
 • موضوع درخواست تخصیص آب توسط آقای داود مقامی و شرکاء ساکن روستای مرتضی کندی شهرستان پارس آباد  از محل کانال A شبکه آبیاری مغان بمیزان 12 لیتر در ثانیه معادل 378 هزار مترمکعب در سال جهت فعالیت آبزی پروری مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارائه نقطه نظرات اعضاء با واگذاری تخصیص آب به همان مقدار بصورت آبگذری موافقت بعمل آمد. ضمنا مقرر شد از طریق اداره حقوقی و  امور منابع آب شهرستان اقدامات لازم جهت اخذ تعهدات مربوطه و احداث سازه های لازم جهت برگشت دادن آب برداشتی به کانال بعمل آمده و نظارت گردد.
 • موضوع درخواست تخصیص آب توسط آقای حسینعلی ولیزاده و شرکاء ساکن روستای اولتان شهرستان پارس آباد  از محل کانال A شبکه آبیاری مغان بمیزان 15 لیتر در ثانیه معادل 473 هزار مترمکعب در سال جهت فعالیت آبزی پروری مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارائه نقطه نظرات اعضاء با واگذاری تخصیص آب به همان مقدار بصورت آبگذری موافقت بعمل آمد. ضمنا مقرر شد از طریق اداره حقوقی و  امور منابع آب شهرستان اقدامات لازم جهت اخذ تعهدات مربوطه و احداث سازه های لازم جهت برگشت دادن آب برداشتی به کانال بعمل آمده و نظارت گردد.
 • موضوع درخواست تخصیص آب توسط آقای میرجعفر موسوی ساکن روستای کنگرلو شهرستان مشگین شهر از محل رودخانه قره سو بمیزان 10 لیتر در ثانیه جهت فعالیت آبزی پروری مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارائه نقطه نظرات اعضاء با واگذاری تخصیص آب بمیزان 10 لیتر در ثانیه معادل 311 هزار متر مکعب در سال بصورت آبگذری موافقت بعمل آمد. ضمنا مقرر شد از طریق اداره حقوقی و  اداره منابع آب شهرستان اقدامات لازم جهت اخذ تعهدات مربوطه و احداث سازه های لازم جهت برگشت دادن آب برداشتی به رودخانه بعمل آمده و نظارت گردد.
 • موضوع درخواست کاهش مجوز آب داده شده به آقای برات رحمت زاده واقع در ییلاق سونا بگیم شهرستان مشگین شهر از محل رودخانه کرکری از 80 لیتر در ثانیه به 8 لیتر در ثانیه جهت فعالیت آبزی پروری به استناد نامه معاونت محترم حفاظت و بهره برداری مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارائه نقطه نظرات اعضاء مقرر گردید از محل بازدید بعمل آمده و پس از بررسی دقیق کارشناسی و ارائه گزارش آن در جلسه بعدی کمیته مجددا مطرح و تصمیم گیری گردد.
 • موضوع درخواست تخصیص آب توسط آقای مختار غفاری ساکن روستای کنزق شهرستان سرعین از محل رودخانه کنزق بمیزان 10 لیتر در ثانیه جهت فعالیت آبزی پروری مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارائه نقطه نظرات اعضاء و با عنایت به مسئله کیفیت آب موجود در محل که با پساب آبهای گرم معدنی شهرستان مخلوط می باشد، با واگذاری تخصیص آب به نامبرده جهت پرورش ماهی مخالفت بعمل آمد.
 • موضوع درخواست تخصیص آب توسط آقای اسداله ایزدی شهرستان اردبیل از محل کانال آب آور شبکه یامچی واقع در کیلومتر 200+1، بمیزان 5 لیتر در ثانیه معادل 40 هزار مترمکعب در سال جهت پرورش و تولید چوب صنعتی در سطح 4 هکتار مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارائه نقطه نظرات اعضاء با واگذاری تخصیص آب به نامبرده مخالفت بعمل آمد.
 • موضوع درخواست تخصیص آب بمیزان یک لیتر در ثانیه توسط شرکت توسعه نگین مشگین به نمایندگی آقای طاهر دادفر از محل چشمه نزدیک استخر قایق سواری قینرجه مشگین با توجه به نامه شماره 909/680/95 مورخ 24/01/95 مدیر محترم دفتر آبهای معدنی جهت فعالیت آبدرمانی مورد بررسی قرار گرفته و  پس از بحث و ارائه نقطه نظرات اعضاء مورد موافقت قرار گرفت. 
 • موضوع درخواست افزایش تخصیص آب بمیزان 4/چهار لیتر در ثانیه توسط طبیعت سبز سولان از محل چشمه گاومیش گلی (از 10 لیتردرثانیه قبلی به 14 لیتردرثانیه) جهت فعالیت آبدرمانی مورد بررسی قرار گرفته و  پس از بحث و ارائه نقطه نظرات اعضاء، با واگذاری تخصیص آب درخواستی مخالفت گردید.
 • موضوع درخواست تخصیص آب بمیزان یک و نیم لیتر در ثانیه توسط شرکت آبادگران سرچشمه به نمایندگی برادران صبوری از محل ایستگاه پمپاژ متمرکز سرعین جهت فعالیت آبدرمانی مورد بررسی قرار گرفته و  پس از توضیحات نماینده دفتر آبهای معدنی و بحث و ارائه نقطه نظرات اعضاء مورد موافقت قرار گرفت. 
منبع خبر:

دیدگاه کاربران