چهارشنبه, 29 اسفند 1397
 
 
کد سند:   9613  
بازگشایی و آزاد سازی تصرفات در حد بستر اهر چای در مشکین شهر به طول 5کیلومتر و عرض کف مطابق نقشه حد بستر اعلامی و قلع و قمع اعیانی های موجود
مشخصات آگهی
 موضوع: بازگشایی و آزاد سازی تصرفات در حد بستر اهر چای در مشکین شهر به طول 5کیلومتر و عرض کف مطابق نقشه حد بستر اعلامی و قلع و قمع اعیانی های موجود
تشریح:

پیمانکاران بومی استان اردبیل می تواند به سایت مورد(سامانه ستاد)مراجعه و اسناد را دریافت نمایند. آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت 1396/11/12میباشد.

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: عمرانی
محل اجرای پروژه: شهرستان مشکین شهر
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: از طریق سامانه ستاد منتشر اسناد منتشر شده است.
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 301