چهارشنبه, 29 اسفند 1397
 
 
کد سند:   97/ط/01  
احداث ساختمان اداری شرکت آب منطقه ای اردبیل
مشخصات آگهی
 موضوع: احداث ساختمان اداری شرکت آب منطقه ای اردبیل
تشریح:

آگهی مناقصه

1

نام و نشانی کارفرما

شرکت آب منطقه ای اردبیل ، به نشانی اردبیل میدان ارتش

2

موضوع مناقصه

احداث ساختمان اداری شرکت آب منطقه ای اردبیل   

3

نوع مناقصه

عمومی یک مرحله ای با فرایند ارزیابی کیفی

4

محل اجرای کار

استان اردبیل – شهرستان  اردبیل

5

مدت اجرای کار

24ماه

6

مبلغ برآورد اولیه

درحدود34 میلیارد ریال براساس فهرست بها سال1397

7

رشته و گروه پیمانکار

حداقل پایه5 رشته ابنیه

8

مهلت دریافت اسنادارزیابی کیفی

از تاریخ  24/02/1397لغایت 29/02/1397

9

محل دریافت اسنادارزیابی کیفی

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.ir

10

مهلت اسنادارزیابی تکمیل شده

کلیه مناقصه گران موظفند اسناد ارزیابی را در سامانه تدارکات دولت به آدرس  www.setadiran.ir طبق موعد زمانی (13/3/1397) مندرج در سایت تکمیل و بارگذاری نمایند. بدیهی است مراحل ثبت نام و اخذ امضای الکترونیکی با مراجعه به مراکز دفاتر ثبت نام سامانه الکترونیکی در استانها و سایر موارد لزوم سامانه نیز بایستی رعایت گردد.

 

 

     ضمناَ هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.    

 

 

                                                                      روابط عمومی

                                                                                                                     شرکت آب منطقه ای اردبیل

Web site : www.arrw.ir                                                                  

 

Email : info@arrw.ir

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای اردبیل
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: جاری
محل اجرای پروژه: اردبیل
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: اردبیل
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1397/02/24
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1397/03/13
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 397