دوشنبه, 30 مهر 1397

 

 گروه: در دست مطالعه
سدهای معیشتی حوضه بالهارود
اهداف طرح : حوضه مرزی بالهارود یکی از حوضه های مستقل از ارس و خزر است که آب آن از مرز خارج می شود و هدف از مطالعه این طرح، تثبیت جمعیت ساکن در مرز و تامین آب شرب، شرب احشام و آب کشاورزی و معیشت در سرشاخه های این رودخانه مرزی است که 85 درصد آب آن توسط ایران تولید می شود.

 

تاریخ شروع : 1387/07/16  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : تورج مهدیزاده                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 10   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست مطالعه
اجرای سامانه انتقال آب از سد شهریار به اردبیل جهت تامین کمبود آب شرب
اجرای سامانه انتقال آب از سد شهریار به اردبیل جهت تامین کمبود آب شرب

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : جبرائیل رمضانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست مطالعه
سد مخزنی هشتچین
شرب - صنعت - کشاورزی شرب: 49/0 میلیون متر مکعب ، صنعت : 3/0 میلیون متر مکعب ، حق اب بران کشاورزی 84/0 میلیون متر مکعب برای اراضی بهبود 90 هکتار

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : سیامک ستاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست مطالعه
سد سینه سر
اهداف طرح : سد سینه سر در حوضه بالهارود شهرستان گرمی با حجم تنظیمی 94/1 میلیون مترمکعب که شامل تامین آب 96/0 میلیون متر مکعب آب شرب، 79/0 میلیون مترمکعب آب کشاورزی و 19/0 میلیون مترمکعب زیست محیطی است.

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : مهدیزاده                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست مطالعه
شبکه آبیاری و زهکشی گیوی
اهداف و سیمای طرح: اراضی شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد گیوی به مساحت کل 7125 هکتار خالص و حجم آب تخصیصی 49 میلیون مترمکعب جهت بررسی امکانات و محدودیتها و یافتن راه‎حل‌های مناسب جهت استفاده بهینه از این منابع در راستای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در منطقه طرح می‎باشد. که با توجه به کاهش حجم آب تخصیصی به 26.6 میلیون مترمکعب بازنگری شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد گیوی در دستور کار قرار گرفته است و پیش بینی می گردد اراضی به حدود 4000 هکتار کاهش می یابد طرح اولیه شامل یک خط لوله انتقال آب به طول 7.65 کیلومتر، به قطر2000 میلیمترو ظرفیت 6.8 مترمکعب بر ثانیه (800 متر ابتدایی آن تونل و مابقی آن خط لوله فولادی به طول 6850 متر).

 

تاریخ شروع : 1395/07/17  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : عباس رضوانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 14   درصد   

توضیحات بیشتر