دوشنبه, 25 تیر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 
 
 

 

عنوان گروه :  در حال اجرا
عنوان پروژه:  ساختمان شبکه و آبیاری و زهکشی خداآفرین
کارفرما:  آب منطقه ای اردبیل
پیمانکار:  جنوب سازه - سه کوه - آلتایی - سگال آذر - پادیر پی سازه و ...
محل اجرا:  پارس آباد مغان
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مهندسین مشاور: مشاور توان آب
مجری طرح : خسرو حمزه پور
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 44
توضیح مختصر: اهداف طرح : انتقال و توزیع آب اراضی در دشت مغان به وسعت 62000 هکتار از تراز 200 تا 300 جهت توسعه دامپروری و صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی استفاده از منایع آب مشترک با توجه به مرزی بودن منطقه توسعه اقتصادی منطقه به واسطه توسعه کشاورزی و دامپروری با درآمد حدود 10000 میلیارد ریال در سال ایجاد اشتغال در دوران اجرا به میزان 2200 نفر و در دوران بهره برداری حدود 62000 نفر در سال ساماندهی حدود 10000 خانوار عشایر افزایش درآمد خانوار – بهبود بهداشت – جلوگیری از مهاجرت ساکنین منطقه
توضیح طرح:

مشخصات طرح :

طول کانال انتقال اصلی : 92.5 کیلومتر (کانال اصلی 85.5 و سیفونها (5 رشته) بطول 7 کیلومتر) با دبی 60 مترمکعب در ابتدا و 3 مترمکعب در انتها

طول خط انتقال درجه 1 : 41 کیلومتر

طول لوله گذاری شبکه اصلی : 1200 کیلومتر

تعداد ایستگاه پمپاژ : 40 دستگاه

تعداد دستگاههای سنتر پیوت : 1000 دستگاه

 

 
موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1395/04/20   | بازدید:1781