پنجشنبه, 28 تیر 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
استعلامات بین دستگاهی شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری استعلامات بین دستگاهی
آمار و اطلاعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری آمار و اطلاعات پایه منابع آب
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت های برتر در اجرای طرح شرکت آب منطقه ای اردبیل الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
طرح نظام ارزشیابی از دانش آموزان شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکت های مشاور استانی شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
درخواست آزمایش پمپاژ شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،کشاورزی،آبزی پروری) شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت ابیاری تحت فشار و پوشش آنها شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی شرکت اب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
تعهد نامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه شرکت آب منطقه ای اردبیل الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
« 1 2 3 » صفحه: