پنجشنبه, 25 مرداد 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی - صنعتی - شرب و سایر مصارف ) 13021446100 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
تغییر شرکت حفاری 13021446115 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی 13021446117 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژ ه های پرورش آبزیان 13021446118 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
تعیین و اعلام حد و بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی 17041446119 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
مجوز تغییر قدرت منصوبات 13021446105 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی - صنعتی - شرب - و سایر مصارف ) 13021446104 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری 13021446102 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور پمپ 13021446125 شرکت اب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از اب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021446124 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی 13021446123 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی برای مصارف شرب 15031446122 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه 14041446121 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی 13041446120 شرکت آب منطقه ای اردبیل الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی 13021446116 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
برقی کردن چاه 13021446114 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه 13021446113 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور مجوز تغییر قطر چاه 13021446112 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه 13021446111 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
1 2 صفحه: