چهارشنبه, 30 خرداد 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور پمپ شرکت اب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از اب های سطحی واحدهای آبزب پروری شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای اردبیل الکترونیک خدمات صدور پروانه
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور مجوز تغییر قطر چاه شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور مجوز بیشکاری قنات شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور مجوز چاه به جای قنات شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
صدور پروانه کف شکنی وتغییر محل شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه
حفر گمانه های آزمایشی شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات صدور پروانه