چهارشنبه, 30 خرداد 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
درخواست آزمایش پمپاژ شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،کشاورزی،آبزی پروری) شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت ابیاری تحت فشار و پوشش آنها شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی شرکت اب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
تعهد نامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه شرکت آب منطقه ای اردبیل الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست تمدید مجوز شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست صدور پروانه المثنی شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست تغییر روش حفاری شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست چاه جایگذین قنات به جای چاه به جای چاه شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور پروانه
1 2 صفحه: