یکشنبه, 5 خرداد 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت های برتر در اجرای طرح 18081450104 شرکت آب منطقه ای اردبیل الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب 18051450103 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
طرح نظام ارزشیابی از دانش آموزان 18081450102 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی 18081450101 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکت های مشاور استانی 18051450100 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب