چهارشنبه, 30 خرداد 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت های برتر در اجرای طرح شرکت آب منطقه ای اردبیل الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
طرح نظام ارزشیابی از دانش آموزان شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکت های مشاور استانی شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب