یکشنبه, 29 مهر 1397

1393

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تصویب نامه ها برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393 206/93/562 دفتر ریاست جمهوری 1393/01/20

1391

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت در سال نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت در سال 232372 دفتر ریاست جمهوری 1391/11/25