پنجشنبه, 6 تیر 1398

1

حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی صنعتی شرب و سایر مصارف)13021446100

13021446100

2

حفر گمانه آزمایشی13021446101

13021446101

3

استقرار و ترخیص دستگاه حفاری13021446102

13021446102

4

صدور پروانه حفر چاه به جای چاه13021446103

13021446103

5

مجوز نصب منصوبات چاه‌ برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی صنعتی شرب و سایر مصارف)13021446104

13021446104

6

مجوز تغییر قدرت منصوبات13021446105

13021446105

7

صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل13021446106

13021446106

8

صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده‌های نفتی برای چاه ‌های دیزلی13031446107

13021446107

9

صدور مجوز چاه به جای قنات13021446108

13021446108

10

صدور مجوز لایروبی قنات13021446109

13021446109

11

صدور مجوز پیشکاری قنات13021446110

13021446110

12

پروانه حفر هواکش و گالری/بغل کنی چاه13021446111

13021446111

13

صدور مجوز تغییر قطر چاه13021446112

13021446112

14

صدور مجوز افزایش/کاهش میزان بهره برداری چاه13021446113

13021446113

15

برقی کردن چاه                    13021446114

13021446114

16

تغییر شرکت حفاری13021446115

13021446115

17

رسیدگی به درخواست تآمین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی13021446116

13021446116

18

درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی13021446117

13021446117

19

رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه‌های پرورش آبزیان13021446118

13021446118

20

تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انهار طبیعی مرزی17041446119

13021446119

21

صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی13041446120

13021446120

22

رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای14041446121

13021446121

23

رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب15031446122

13021446122

24

رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی13021446123

13021446123

25

رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری13021446124

13021446124

26

رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور13021446125

13021446125

27

بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی صنعتی شرب و سایر مصارف)13021447100

13021447100

28

بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل13021447101

13021447101

29

بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری)13021447102

13021447102

30

بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه13021447103

13021447103

31

بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه13021447104

13021447104

32

بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه13021447105

13021447105

33

بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه13021447106

13021447106

34

بررسی درخواست تغییر روش حفاری13021447107

13021447107

35

بررسی درخواست صدور پروانه المثنی13021447108

13021447108

36

بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات13021447109

13021447109

37

بررسی درخواست تمدید مجوز13021447110

13021447110

38

تعهد نامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه13021447111

13021447111

39

بررسی درخواست برقی کردن چاه13021447112

13021447112

40

صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن15031447113

13021447113

41

بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری13021447114

13021447114

42

بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه‌های بهره برداری13021447115

13021447115

43

بررسی درخواست  بازرسی و رسیدگی به شکایات13021447116

13021447116

44

تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی13021447117

13021447117

45

تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی13021447118

13021447118

46

بررسی درخواست تمدید  مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب15031447119

13021447119

47

بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری13021447120

13021447120

48

معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انها13021447121

13021447121

49

بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری ( صنعتی، کشاورزی، آبزی پروری)13021447122

13021447122

50

درخواست آزمایش پمپاژ13021447123

13021447123

51

استعلامات(13021448000)

13021448000

52

نظارت، ارزیابی، کنترل و مدیریت پیمانکاران(13011449000)

13011449000

53

راهبری و آموزش شرکت های مشاور استانی18051450100

18051450100

54

تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی18081450101

18081450101

55

طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان18081450102

18111450102

56

تدوین نظام ناجیان آب18051450103

18141450103

57

ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت های برتر در اجرای طرح18081450104

18171450104

58

تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب(15031451000)

15031451000

 بازدید:228
تاریخ ثبت: 1397/10/30
آخرین به روزرسانی: 1397/10/30