یکشنبه, 29 مهر 1397

 

مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل:

 

60 کیلومتر از احاریم و جاده سرویس های متصرف شده شبکه یامچی آزادسازی گردید

مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل گفت: 60 کیلومتر از احاریم و جاده سرویس های متصرف شده شبکه یامچی آزادسازی گردید.  

مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل گفت: در خصوص درخواست زارعین مبنی بر توقف عملیات آزادسازی احاریم در اردیبهشت سال جاری تا زمان برداشت محصول، عملیات آزادسازی بقیه اراضی متصرف شده انجام شد.

مهندس سلامت عزیزی افزود: این عملیات طی دو مرحله در ماههای اردیبهشت و آذر سال جاری به وقوع پیوست که طبق این عملیات 60 کیلومتر از احاریم و جاده سرویس های متصرف شده توسط زارعین در شبکه  آبیاری و زهکشی یامچی آزاد گردید.

عزیزی در پایان گفت: عملیات آزادسازی احاریم با کمک نیروهای زحمتکش انتظامی و همکاران گشت و بازرسی به وقوع پیوست که جا دارد از امداد و یاری تمامی عزیزان تقدیر و تشکر به عمل آید. 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

دیدگاه کاربران