چهارشنبه, 29 اسفند 1397
 
 
کد سند:   96  
طرح آبرسانی نمین و عنبران- تکمیل خطوط آبرسانی ،تلبمه خانه ها و تاسیسات جنبی
مشخصات آگهی
 موضوع: طرح آبرسانی نمین و عنبران- تکمیل خطوط آبرسانی ،تلبمه خانه ها و تاسیسات جنبی
تشریح:

1

نام و نشانی کارفرما

شرکت آب منطقه ای اردبیل ، به نشانی اردبیل میدان ارتش

2

موضوع مناقصه

طرح آبرسانی نمین و عنبران- تکمیل خطوط آبرسانی ،تلبمه خانه ها و تاسیسات جنبی

3

محل اجرای کار

استان اردبیل ، شهرستان نیمن

4

مدت اجرای کار

18 ماه شمسی

5

مبلغ برآورد اولیه

در حدود180 میلیارد ریال بر اساس فهرست بهاء سال96 از محل اعتبارات عمرانی

(ضمنا"پرداخت کلیه مطالبات پیمانکارمطابق ضوابط جاری کشور به صورت اسناد خزانه یا اوراق مشارکت خواهدبود)

6

رشته و گروه پیمانکار

حداقل پایه4،4و4 به ترتیب رشته های تاسیسات و تجهیزات،ساختمان و آب  

7

مشاور

شرکت مهندسین  مشاور بند آب

8

محل تهیه اسناد ارزیابی کیفی

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.ir

9

مهلت تهیه اسناد اسناد ارزیابی کیفی

از مورخ 05 /11/1396لغایت   12/11/1396

10

کلیه مناقصه گران موظفند اسناد ارزیابی را در سامانه تدارکات دولت به آدرس  www.setadiran.ir طبق موعد زمانی (24/11/1396) مندرج در سایت تکمیل و بارگذاری نمایند. بدیهی است مراحل ثبت نام و اخذ امضای الکترونیکی با مراجعه به مراکز دفاتر ثبت نام سامانه الکترونیکی در استانها و سایر موارد لزوم سامانه نیز بایستی رعایت گردد.

 

ضمناَ هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

روابط عمومی

شرکت آب منطقه ای اردبیل

Web site : www.arrw.ir

Email : info@arrw.ir

 
واحد منتشر کننده: شرکت آب منطقه ای اردبیل
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای اردبیل
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: عمرانی
محل اجرای پروژه: شهرستان نمین
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: راه مردم
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 622