پنجشنبه, 25 مرداد 1397

 

 گروه: در حال اجرا
سد کله سر
اهداف طرح : تامین آب کشاورزی 450 هکتار از اراضی منطقه به میزان 2.75 میلیون مترمکعب

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : حجت پورعزیز                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 17   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
شبکه احمد بیگلو
اهداف طرح : انتقال آب تنظیم شده سد مخزنی احمدبیگلو به اراضی زیر پوشش شبکه آبیاری و زهکشی احمدبیگلو توسعه 2400 هکتار از اراضی گستره طرح ، توسط شبکه مدرن آبیاری و زهکشی تحت فشار بهبود وضعیت معیشتی و ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت ساکنان منطقه

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : عباس رضوانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 28   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
سد گیوی
اهداف طرح : توسعه و بهبود8000 هکتار از اراضی کشاورزی دشت گیوی ایجاد اشتغال برای 4000 نفر تامین آب شرب شهر گیوی و روستاهای شهرستان کوثر به مقدار 3 میلیون مترمکعب ایجاد جاذبه های توریستی و جلوگیری از مهاجرت اهالی منطقه

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : دانش ستاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 95   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
ساختمان شبکه و آبیاری و زهکشی خداآفرین
اهداف طرح : انتقال و توزیع آب اراضی در دشت مغان به وسعت 62000 هکتار از تراز 200 تا 300 جهت توسعه دامپروری و صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی استفاده از منایع آب مشترک با توجه به مرزی بودن منطقه توسعه اقتصادی منطقه به واسطه توسعه کشاورزی و دامپروری با درآمد حدود 10000 میلیارد ریال در سال ایجاد اشتغال در دوران اجرا به میزان 2200 نفر و در دوران بهره برداری حدود 62000 نفر در سال ساماندهی حدود 10000 خانوار عشایر افزایش درآمد خانوار – بهبود بهداشت – جلوگیری از مهاجرت ساکنین منطقه

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : خسرو حمزه پور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 44   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
سد احمدبیگلو
اهداف طرح : انتقال آب تنظیم شده سد مخزنی احمدبیگلو به اراضی زیر پوشش شبکه آبیاری و زهکشی احمدبیگلو توسعه 2400 هکتار از اراضی گستره طرح ، توسط شبکه مدرن آبیاری و زهکشی تحت فشار بهبود وضعیت معیشتی و ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت ساکنان منطقه

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : عباس رضوانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 60   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
سد بفراجرد
اهداف طرح : تامین آب شرب شهرستان خلخال به مقدار 2/4 میلیون مترمکعب تامین حقابه کشاورزی 150 هکتار از اراضی پائین دست به مقدار 2/1 میلیون مترمکعب

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : توحید راثی نظام                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 90   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
شبکه سبلان
اهداف طرح : انتقال آب تنظیم شده سد مخزنی سبلان با حجم مخزن 105 میلیون مترمکعب به اراضی زیر پوشش شبکه آبیاری و زهکشی سبلان توسعه 5200 هکتار از اراضی گستره طرح ، توسط شبکه مدرن آبیاری و زهکشی تحت فشار بهبود وضعیت آبیاری 1300 هکتار خالص از اراضی و باغهای حاشیه رودخانه قره سو با رهاسازی آب تنظیم شده سد مخزنی و تامین آب مطمئن بهبود وضعیت معیشتی و ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت ساکنان منطقه تامین آب شرب روستایی و شهری در محدوده طرح

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : علیرضا معتمدی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 35   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
شبکه گیوی
اهداف طرح : انتقال آب تنظیم شده سد مخزنی گیوی به اراضی زیر پوشش شبکه آبیاری و زهکشی گیوی توسعه 7230 هکتار از اراضی گستره طرح ، توسط شبکه مدرن آبیاری و زهکشی تحت فشار (بارانی و قطره ای)رودخانه گیوی بهبود وضعیت آبیاری 770 هکتار خالص از اراضی و باغهای حاشیه رودخانه گیوی با رهاسازی آب تنظیم شده سد مخزنی و تامین آب مطمئن بهبود وضعیت معیشتی و ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت ساکنان منطقه

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : دانش ستاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 14   درصد   

توضیحات بیشتر