یکشنبه, 3 تیر 1397

فهرست خدمات شرکت مدیریت منابع آب ایران مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

 

13021447100

خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی 13021447000

13021447101

13021447102

13021447103

13021447104

  • بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه

13021447105

13021447106

13021447107

13021447108

13021447109

13021447110

13021447111

  • تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه

13021447112

13021447113

13021447114

13021447115

13021447116

13021447117

13021447118

13021447119

13021447120

13021447121

  • معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها

13021447122

13021447123

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازدید:2406
تاریخ ثبت: 1394/11/27
آخرین به روزرسانی: 1395/11/28