پنجشنبه, 6 تیر 1398

1- دریافت فرم شکایات 

2-  فرم تکمیل شده تحویل میز خدمت گردد.

3- جوابیه رسیدگی به شکایات از طریق میز خدمت اعلام خواهد شد.

 

 

 

 

 

 بازدید:1385
تاریخ ثبت: 1396/07/30
آخرین به روزرسانی: 1397/07/25