|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

تاریخ شفاهی برنامه ریزی در ایران

تاریخ شفاهی ایران

مطالعه کامل

استراتژی پیشنهادی برای نقش سازمان های خاص در پدافند غیرعامل و حفاظت از سدهای مخزنی با کاربرد تامین آب شرب و بهداشتی مراکز جمعیتی

چکیده

هدف از رعایت اصول پدافند غیر عامل در طراحی و مطالعه و اجرای سدهای مخزنی تامین کننده آب شرب  عبارت است از طراحی مطلوب برای اطمینان از مقاومت و پایداری در برابر تهدیدات و  ایجاد زمینه های دفع تهدید به روشی نوین که عمدتاً ناشی از نوآوری خاص هر طرح با توجه به شرایط حاکم می باشد در این میان سپردن این تکلیف صرفا به یک ارگان خاص می تواند خطرناک باشد در این تحقیق این موضوع بررسی می شود که استراتژی سازمان های خاص در برخورد با تهدیدات احتمالی سدهای بزرگ مخزنی چه می تواند باشد؟ دخالت یا عدم دخالت؟ امرجنت یا از پیش تعیین شده؟ و وظایف و تکالیف غیر فیزیکی نیروهای انتظامی و سایر سازمان های خاص در بحث پدافند غیر عامل سدهای مخزنی در دست بهره برداری بر چه اصولی استوار است؟ تحقیق به روش مطالعات کتابخانه ای در ادبیات و فیش برداری آغاز شده و از نوع پیمایشی است ضمناً ابزار گرد آوری اطلاعات مشاهدات میدانی و مستقیم و مصاحبه آزاد می باشد.

نوآوری تحقیق در تعریف و جا انداختن نقش نیروهای امنیتی و سازمان های خاص در حفاظت از طرح های عظیم فنی و شریان های حیاتی و در راس هرم تصمیم گیری قرار گرفتن سازمان های خاص است که با تکیه بر اقتدار و تجربیات جنگ شهری می تواند به این مهم دست یافته و مدیریت ها را از حالت جزیره ای خارج سازد. در انتها راهبرد پیشنهادی و نحوه عمل سازمان های خاص تدوین شده است.

مطالعه کامل

کنکاشی درخصوص رابطه اعتقادات و ارزش ها با موفقیت سازمانهای رسانه ای

چکیده

هدف، بررسی نقش کنترل اعتقادات و ارزش ها در موفقیت سازمان های رسانه ای است. پرسش اصلی این است که: «سازمان های رسانه ای موفق چگونه سازمان هایی هستند و آیا کدام یک از ارزش ها و باورهای اساسی را برای کارکنان خود ایجاد کرده اند؟» برای جمع آوری داده، نمونه ای به حجم 123 نفر از کارکنان چهار سازمان رسانه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ای بر اساس نظریه پیترز و واترمن تدوین و توزیع شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی بوده و داده با نرم افزار آماری spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه اینکه اهمیت دادن به تک تک کارکنان و مسائل رفاهی آن ها و نیز بهترین بودن در رشته کاری جزو سه المان اول سازمانهای موفق در نظر پرسش شوندگان است در واقع سازمان رسانه ای را که به این سه مقوله اهمیت ندهد نمی توان موفق دانست هر چند که سود ده باشد.

مطالعه کامل

مدل مفهومی بازاریابی محتوا در تکنولوژی های نوین رسانه ای و شناسایی عوامل موثر بر آن در ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدل مفهومی و شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی محتوا در تکنولوژی های نوین رسانه ای در فضای حاکم بر ایران است برای شنایایی عوامل، مجمع خبرگان متشکل از 21 نفر که شامل 7 استاد دانشگاه،7 نفر عوامل تولید، پخش و توزیع محتوا و 7 نفر از مدیران شرکت ها و سازمان ها است که بصورت هدفمند انتخاب گردید عوامل اولیه شامل 40 عامل، با مصاحبه باز با این خبرگان و  مرور مصاحبه سایر اساتید و متون و مقالات مختلف انتخاب شد در سه دور نظر سنجی از خبرگان که از طریق نرم افزار وایبر و با تکیه به روش دلفی صورت گرفت تطابق هشتاد درصدی فراهم شد و 12 عامل موثر بر بازاریابی محتوا در تکنولوژی های نوین رسانه ای در ایران شناسایی گردید و در قالب یک مدل مفهومی ارائه شد. عوامل دوازده گانه مطروحه عبارتند از: استحکام محتوا، تناسب قالب، حجم مناسب، طراحی خیره کننده، کیفیت کار، سوژه بدیع، هماهنگی با نیاز مشتریان، هماهنگی با سلایق و علایق مشتریان، مهارت عوامل تولید، هماهنگی با محتواهای قبلی، فاخر و ارزشمند بودن، پیوستگی و مداومت.. این مدل می تواند راهنمای تولید کنندگان محتوای برای ارتقای وفاداری و ترغیب خرید در نزد مشتریان باشد ضمنا برای تحقیقات آینده پیشنهاد وزن دهی این عوامل مطرح گردید.

مطالعه کامل

The conceptual model of content marketing in the new media technology and to identify effective factors on it in Iran

Abstract

The aim of this study is to determine the influential factors in content marketing in media new technology and to Model a conceptual frame for the current situation of Iran. To determine these factors, the Specialist councils consisting of 21 members including 7 university professors, 7 people dealing in production, dissimilation and distribution and 7 directors of companies and Organizations were selected on purpose. The primary agents including 40 ones were selected through direct interview with specialists and the review of other professors’ interviews and the survey of texts and articles. This reveals 80% correlation in the opinion evaluation provided by Viber and the data based on Delphi procedure. 12 influential factors in content Marketing were recognized in Iran and a conceptual model was planned. They are as follows: Content strengthens, frame proportion, proper volume, impressive design, work quality, Novel subject, coordination with customers’ needs, interests and tastes, and the Manufacturers’ skills, coordination with earlier contents, their costs and values and duration. The model tends to function as a guide for manufacturers to promote faith and to persuade Shopping among customers. Its implication for further research is to weigh these factors.

مطالعه کامل

اثر ابعاد مخازن هوای تحت فشار در مهار فشارهای ماکزیمم و مینیمم ضربه قوچ

چکیده

جریان ناماندگار یا گذرا (Transient) زمانی ایجاد می شود که شرایط جریان از یک حالت دائمی به یک حالت دائمی دیگر تغییر پیدا کند. از خصوصیات بارز جریانهای ناماندگار ، پیچیدگی معادلات حاکم و میرا بودن آن است. یک نوع خاص از جریانهای میرا ، ضربه قوچ می باشد که در اثر تغییر ناگهانی سرعت در جریان سیال درون مجرا تغییرات ناگهانی فشار ایجاد و منتشر می گردد. در نتیجه آن فشارهای مثبت و منفی در خطوط لوله به وجود می آید که می تواند به خطوط انتقال خسارت های زیادی وارد سازد.لحاظ نکردن اثر ضربه قوچ در طراحی خطوط انتقال تاکنون باعث بروزخسارت های بیشماری درخطوط انتقال شده است.از سوی دیگر طراحی خطوط انتقال ، با لحاظ ضریب اطمینان در مقابل فشارهای مثبت و منفی مستلزم صرف هزینه بیشتر می باشد.همچنین درصورت تشکیل فشار منفی (Down surgeکمتر از فشار بخار مایع که باعث تشکیل بخار و جدایی ستون آب و کاویتاسیون میشود ، علیرغم ضریب اطمینان بالای تاسیسات ،  بروز خسارت در طول بهره برداری انکار ناپذیر است. بنابراین محاسبه ضربه قوچ و لحاظ تجهیزات مناسب جهت مقابله با آن در خطوط انتقال ضروری می باشد. از جمله تجهیزاتی که توان مهار هر دو فاز فشاری مثبت و منفی را دارد مخزن تحت فشار (Air chamber) می باشد. در این مقاله سعی برآن است که تجارب دانشمندان مختلف در زمینه روشهای مختلف مهار ضربه قوچ مورد بررسی قرار گرفته و مکانیزم عملکرد مخزن تحت فشار و ابعاد بهینه آن (حجم ، قطر، ضخامت، زاویه تبدیل و …) در  فشارهای مثبت ومنفی با توجه به معادلات حاکم تحلیل شده، سپس تاثیر مخزن تحت فشار (Air chamber) برای یک مثال واقعی بررسی شده و نتایج آن ارائه شده است . 

مطالعه کامل

Study on Mechanism and Control Methods of Water Hammer in Pump Station and Pipe Lines

A pumping system can never be operated in steady-state condition all the time, since starting up and stopping the pump alone will change the duty conditions.

Generally speaking, every change in operating conditions and every disturbance cause pressure and flow variations or, put differently, cause the flow conditions to change with time. Flow conditions of this kind are commonly referred to as unsteady or transient. Referring specifically to pressures, they are sometimes called dynamic pressure changes or pressure transients. The main causes of transient flow conditions are:

 • Pump trip as a result of switching off the power supply or a power failure.
 • Starting or stopping up one or more pumps whilst other pumps   are in operation.
 • Closing or opening of shut-off valves in the piping system.
 • Excitation of resonant vibrations by pumps with an unstable H/Q curve.
 • Variations of the inlet water level.

مطالعه کامل

Determination of sea water intake height caused by transient waves using CFD model

Abstract

Computational Fluid Dynamics is a mathematical tool, used to simulate fluid flow problems. The simulation results, are then used to consider kinematic and thermodynamics of flow particles within a specified geometry using Euler and Navier-Stoks solvers to simulate the most complex geometries in two and three dimensions. Sea water intake is one of complex geometry. In order to understand flow behavior incorporating control volume definition, it is essential to study all the forces (both internal and external).The transient analysis of the seawater intake in case of a power failure of Seawater pumps has been performed in this model. In this study, we have used Finite Volume Method to solve Navier-Stokes equations along with standard K-ε turbulent equations as well as Volume of Fluid (VOF) equations which are governing the free surface fluid motion.

مطالعه کامل

Transient analysis of sea water intake using CFD model

Computational Fluid Dynamics is a mathematical tool, used to simulate fluid flow problems. The simulation results, are then used to consider kinematic and thermodynamics of flow particles within a specified geometry using Euler and Navier-Stoks solvers to simulate the most complex geometries in two and three dimensions. Sea water intake is one of complex geometry. In order to understand flow behavior incorporating control volume definition, it is essential to study all the forces (both internal and external).The transient analysis of the seawater intake in case of a power failure of Seawater pumps has been performed in this model. In this study, we have used Finite Volume Method to solve Navier-Stokes equations along with standard K-ε turbulent equations as well as Volume of Fluid (VOF) equations which are governing the free surface fluid motion

مطالعه کامل

1 2 صفحه:
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 16
 • بیشترین بازدید همزمان : 529
 • بازدید امروز : 2,544
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 9,623,275
 • آخرین به روزرسانی : 1403/02/30 09:43:33
 • شناسه IP شما : 3.239.95.36

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : اردبیل، میدان ارتش، شرکت آب منطقه ای اردبیل
 • کدپستی : 5619667691
 • تلفن : 3-33710001-045
 • فاکس :
 • پست الکترونیکی : ardabil[at]arrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 33714815-045