|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

تدوین مدل مفهومی هدفگذاری توسعه با استفاده از نظریه مفهوم سازی زمینه ای

چکیده

هدف ارائه مدل مفهومی هدفگذاری توسعه اماکن مختلف و شناخت عوامل دخیل در آن است. همانند تمامی تحقیق های مشابه، تحقیق با یک تئوری و اثبات آن آغاز نشد بلکه با حوزه مطالعاتی شروع و بتدریج موارد مرتبط پدیدار گردید. تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با نمونه برداری تئوریک، نظری و جهت دار و از نظر ماهیت و روش کاربردی-توسعه ای است. پس از تبیین موضوع، داده جمع آوری و «کدگذاری باز» پس از رسیدن به نقطه اشباع و «کدگذاری محوری» پس از استخراج مفاهیم و یافتن پیوندها، انجام و مولفه ها تعیین شد، در نهایت با «کدگذاری انتخابی» ابعاد مشخص و مدل مفهومی به نام «مدل فراز» ارائه گردید. ابزار تحقیق مجموعه ای از مشاهدات، مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری، مصاحبه، پرسشنامه و احادیث و نظرات 17 نفر از کارمندان ارشد اماکن مربوطه در استانهای مختلف بود؛ پس از آنالیز، 32 مفهوم، 11 مولفه و 5 بعد شناسایی شد. قبل از هر اقدام توسعه این اماکن پیشنهاد می شود هدفگذاری بر اساس عوامل و ابعاد و مولفه های دخیل در آنها انجام و سپس هدف ها در لایه ها و طبقات مختلف تعیین و طرح توسعه بعد از آن اجرا شود.

مطالعه کامل

تبیین نقش رسانه های چاپی در گردشگری مذهبی، مطالعه موردی: مشهد

چکیده

نقش رسانه ها در ابعاد گوناگون جامعه بر هیچکس پوشیده نیست این نقش می تواند حمایت کننده و یا تضیف کننده باشد هدف پژوهش حاضر، مرور ادبیات اسنادی درباره نقش رسانه های چاپی در گردشگری مذهبی و تحلیل و اولویت بندی نقش ها با استفاده از قضاوت خبرگان است. رویکرد اصلی این پژوهش تعیین کارکرد عملی بواسطه بهره گیری از کارکرد نظری آمیخته با تجربیات جامعه خبرگان انتخابی است. خبرگان انتخابی 11 نفر از بین اساتید دانشگاهی یا مدیران حوزه رسانه بودند، نتایج نشان داد رسانه های چاپی نقش موثری در تعمین باور و حس مذهبی دارد. نمره اختصاصی هر نقش نیز استخراج  گردید که می تواند راهنمای کاربردی برای رسانه های چاپی جهت پاگذاشتن عملیاتی به این وادی باشد. علاوه بر نتایج، الگو و روش کار نیز می تواند راهگشای تعیین موانع احتمالی و تنگناهای پنهان فصل مشترک رسانه و گردشگری مذهبی باشد. 

مطالعه کامل

کنکاشی درخصوص رابطه اعتقادات و ارزش ها با موفقیت سازمانهای رسانه ای

چکیده

هدف، بررسی نقش کنترل اعتقادات و ارزش ها در موفقیت سازمان های رسانه ای است. پرسش اصلی این است که: «سازمان های رسانه ای موفق چگونه سازمان هایی هستند و آیا کدام یک از ارزش ها و باورهای اساسی را برای کارکنان خود ایجاد کرده اند؟» برای جمع آوری داده، نمونه ای به حجم 123 نفر از کارکنان چهار سازمان رسانه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ای بر اساس نظریه پیترز و واترمن تدوین و توزیع شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی بوده و داده با نرم افزار آماری spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه اینکه اهمیت دادن به تک تک کارکنان و مسائل رفاهی آن ها و نیز بهترین بودن در رشته کاری جزو سه المان اول سازمانهای موفق در نظر پرسش شوندگان است در واقع سازمان رسانه ای را که به این سه مقوله اهمیت ندهد نمی توان موفق دانست هر چند که سود ده باشد.

مطالعه کامل

ویژگی ها و قابلیت های تکنولوژی
های اطلاعاتی و ارتباطی جدید(ICTs) و تأثیر آن بر فرآیند ارتباطات اجتماعی(تولید، عرضه، ومصرف) سطوح کلان جامعه ونی

چکیده:

تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی نوین در ایجاد و توسعه جهان به شکلی که در آن هستیم نقش اساسی داشته اند. این نقش علاوه بر فراهم نمودن اطلاعات برای تمامی عرصه های حال و قابل پیش بینی آینده، سهولت ارتباطات با وابستگی حداقلی به زمان و مکان را فراهم نموده و در حال سیر به سوی ایجاد ارتباطات تعاملی است به گونه ای که امروزه فضای دیپلماسی تا فضای کسب و کار در دنیای بیرون و فضای یادگیری تا فضای روانی و هویت یابی در دنیای درون را تحت تاثیر قرار داده است.

مطالعه کامل

مبانی شبکه های اجتماعی

«کوین کلِی»[1] معتقد است تکنولوژی در حال تبدیل به طبیعت ثانوی است. محیطی جدید که با انفجار تکنولوژی و طبیعت، به خلق محیط تکنولوژیکی ترکیبی و ماشین های هوشمند منجر می شود. این نظریۀ کوین کلی، خلاف نظریۀ بودریار[2] و فردریک جیمسون[3] است، بودریار در نظریه اش جایی برای طبیعت و بیولوژی باز نمی کند و جیمسون پست مدرنیته را جایگزینی طبیعت بوسیله تکنولوژی معرفی می کند (کلی، 1383)، شاید طبقات اولیۀ طبیعتًًًٌٌَُُُِِِّ ثانوی کوین کلی همان دنیای مجازی نهفته در شبکه های اجتماعی تحت وب باشد.

 

[1] "کوین کلِی " متولد 1952 پنسیلوانیای آمریکاست. وی در سال 1984اولین مقاله هایش را در زمینه فرهنگ آنلاین تحت عنوان "ملت شبکه ای" درمجله "عصرجدید" به چاپ رسانید. از سال 1985 تا 1998 عضو هیئت مدیره وِل Well  (اولین سیستم کنفرانس کامپیوتری عمومی متصل به اینترنت و فضای پیشگام و تأثیرگذاری که بعداً به فضای سایبر تعبیر شد) بود."کلِی" در سال 1992 مجله وایرد Wired را بنیادگذاری نمود و تا سال 1999 میلادی سردبیری آن را به عهده داشته است.

[2] Baudrillard

[3] Fredric Jameson

مطالعه کامل

مدل مفهومی بازاریابی محتوا در تکنولوژی های نوین رسانه ای و شناسایی عوامل موثر بر آن در ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدل مفهومی و شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی محتوا در تکنولوژی های نوین رسانه ای در فضای حاکم بر ایران است برای شنایایی عوامل، مجمع خبرگان متشکل از 21 نفر که شامل 7 استاد دانشگاه،7 نفر عوامل تولید، پخش و توزیع محتوا و 7 نفر از مدیران شرکت ها و سازمان ها است که بصورت هدفمند انتخاب گردید عوامل اولیه شامل 40 عامل، با مصاحبه باز با این خبرگان و  مرور مصاحبه سایر اساتید و متون و مقالات مختلف انتخاب شد در سه دور نظر سنجی از خبرگان که از طریق نرم افزار وایبر و با تکیه به روش دلفی صورت گرفت تطابق هشتاد درصدی فراهم شد و 12 عامل موثر بر بازاریابی محتوا در تکنولوژی های نوین رسانه ای در ایران شناسایی گردید و در قالب یک مدل مفهومی ارائه شد. عوامل دوازده گانه مطروحه عبارتند از: استحکام محتوا، تناسب قالب، حجم مناسب، طراحی خیره کننده، کیفیت کار، سوژه بدیع، هماهنگی با نیاز مشتریان، هماهنگی با سلایق و علایق مشتریان، مهارت عوامل تولید، هماهنگی با محتواهای قبلی، فاخر و ارزشمند بودن، پیوستگی و مداومت.. این مدل می تواند راهنمای تولید کنندگان محتوای برای ارتقای وفاداری و ترغیب خرید در نزد مشتریان باشد ضمنا برای تحقیقات آینده پیشنهاد وزن دهی این عوامل مطرح گردید.

مطالعه کامل

The conceptual model of content marketing in the new media technology and to identify effective factors on it in Iran

Abstract

The aim of this study is to determine the influential factors in content marketing in media new technology and to Model a conceptual frame for the current situation of Iran. To determine these factors, the Specialist councils consisting of 21 members including 7 university professors, 7 people dealing in production, dissimilation and distribution and 7 directors of companies and Organizations were selected on purpose. The primary agents including 40 ones were selected through direct interview with specialists and the review of other professors’ interviews and the survey of texts and articles. This reveals 80% correlation in the opinion evaluation provided by Viber and the data based on Delphi procedure. 12 influential factors in content Marketing were recognized in Iran and a conceptual model was planned. They are as follows: Content strengthens, frame proportion, proper volume, impressive design, work quality, Novel subject, coordination with customers’ needs, interests and tastes, and the Manufacturers’ skills, coordination with earlier contents, their costs and values and duration. The model tends to function as a guide for manufacturers to promote faith and to persuade Shopping among customers. Its implication for further research is to weigh these factors.

مطالعه کامل

اثر ابعاد مخازن هوای تحت فشار در مهار فشارهای ماکزیمم و مینیمم ضربه قوچ

چکیده

جریان ناماندگار یا گذرا (Transient) زمانی ایجاد می شود که شرایط جریان از یک حالت دائمی به یک حالت دائمی دیگر تغییر پیدا کند. از خصوصیات بارز جریانهای ناماندگار ، پیچیدگی معادلات حاکم و میرا بودن آن است. یک نوع خاص از جریانهای میرا ، ضربه قوچ می باشد که در اثر تغییر ناگهانی سرعت در جریان سیال درون مجرا تغییرات ناگهانی فشار ایجاد و منتشر می گردد. در نتیجه آن فشارهای مثبت و منفی در خطوط لوله به وجود می آید که می تواند به خطوط انتقال خسارت های زیادی وارد سازد.لحاظ نکردن اثر ضربه قوچ در طراحی خطوط انتقال تاکنون باعث بروزخسارت های بیشماری درخطوط انتقال شده است.از سوی دیگر طراحی خطوط انتقال ، با لحاظ ضریب اطمینان در مقابل فشارهای مثبت و منفی مستلزم صرف هزینه بیشتر می باشد.همچنین درصورت تشکیل فشار منفی (Down surgeکمتر از فشار بخار مایع که باعث تشکیل بخار و جدایی ستون آب و کاویتاسیون میشود ، علیرغم ضریب اطمینان بالای تاسیسات ،  بروز خسارت در طول بهره برداری انکار ناپذیر است. بنابراین محاسبه ضربه قوچ و لحاظ تجهیزات مناسب جهت مقابله با آن در خطوط انتقال ضروری می باشد. از جمله تجهیزاتی که توان مهار هر دو فاز فشاری مثبت و منفی را دارد مخزن تحت فشار (Air chamber) می باشد. در این مقاله سعی برآن است که تجارب دانشمندان مختلف در زمینه روشهای مختلف مهار ضربه قوچ مورد بررسی قرار گرفته و مکانیزم عملکرد مخزن تحت فشار و ابعاد بهینه آن (حجم ، قطر، ضخامت، زاویه تبدیل و …) در  فشارهای مثبت ومنفی با توجه به معادلات حاکم تحلیل شده، سپس تاثیر مخزن تحت فشار (Air chamber) برای یک مثال واقعی بررسی شده و نتایج آن ارائه شده است . 

مطالعه کامل

Study on Mechanism and Control Methods of Water Hammer in Pump Station and Pipe Lines

A pumping system can never be operated in steady-state condition all the time, since starting up and stopping the pump alone will change the duty conditions.

Generally speaking, every change in operating conditions and every disturbance cause pressure and flow variations or, put differently, cause the flow conditions to change with time. Flow conditions of this kind are commonly referred to as unsteady or transient. Referring specifically to pressures, they are sometimes called dynamic pressure changes or pressure transients. The main causes of transient flow conditions are:

 • Pump trip as a result of switching off the power supply or a power failure.
 • Starting or stopping up one or more pumps whilst other pumps   are in operation.
 • Closing or opening of shut-off valves in the piping system.
 • Excitation of resonant vibrations by pumps with an unstable H/Q curve.
 • Variations of the inlet water level.

مطالعه کامل

« 1 2 3 » صفحه:
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 6
 • بیشترین بازدید همزمان : 529
 • بازدید امروز : 1,183
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 9,764,791
 • آخرین به روزرسانی : 1403/03/25 13:56:47
 • شناسه IP شما : 44.221.66.130

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : اردبیل، میدان ارتش، شرکت آب منطقه ای اردبیل
 • کدپستی : 5619667691
 • تلفن : 3-33710001-045
 • فاکس :
 • پست الکترونیکی : ardabil[at]arrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 33714815-045