|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

عوامل موثر بر فساد اداری با تاکید بر ایران

فساد بیانگر نوعی اغتشاش در نظمی درست و منطقی است که به مرور زمان با آسیبی که به بدنه ریشه و اساس نظام میزند موجب فروپاشی نظام میگردد. در کلیه جوامع طمع و فقر از عوامل موثر در ورود افراد به کارهای فساد آمیز می باشد. ظهور فساد اداری قدمتی به درازی جامعه بشری دارد و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پیدایش آن میتواند موجب اخلال در نظام سیاسی یک کشور شود. در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره میگیرند، و با شغل خود به تجارت میپردازند که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی میشود. با توجه به اهمیت وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، دراین پژوهش سعی براین است که به بررسی مفهوم فساد اداری، علل وعوامل موثربرفساد اداری وانواع فساد اداری وهمچنین علل ظهور و گسترش فساد اداری را در کشور بررسی، و راهکارهای و مبارزه با آن را ارائه شود.

مطالعه کامل

شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی محتوا و ارائه مدل مفهومی آن در ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی محتوا و ارائه مدل مفهومی آن در فضای حاکم بر ایران است برای شنایایی عوامل، مجمع خبرگان متشکل از 21 نفر که شامل 7 استاد دانشگاه،7 نفر عولمل تولید، پخش و توزیع محتوا و 7 نفر از مدیران شرکت ها و سازمان ها است که بصورت هدفمند انتخاب گردید عوامل اولیه شامل 40 عامل، با مصاحبه باز با این خبرگان و  مرور مصاحبه سایر اساتید و متون و مقالات مختلف انتخاب شد در سه دور نظر سنجی از خبرگان که از طریق نرم افزار وایبر و با تکیه به روش دلفی صورت گرفت تطابق هشتاد درصدی فراهم شد و 12 عامل موثر بر بازاریابی محتوا در ایران شناسایی گردید و در قالب یک مدل مفهومی ارائه شد. عوامل دوازده گانه مطروحه عبارتند از: استحکام محتوا، تناسب قالب، حجم مناسب، طراحی خیره کننده، کیفیت کار، سوژه بدیع، هماهنگی با نیاز مشتریان، هماهنگی با سلایق و علایق مشتریان، مهارت عوامل تولید، هماهنگی با محتواهای قبلی، فاخر و ارزشمند بودن، پیوستگی و مداومت.. این مدل می تواند راهنمای تولید کنندگان محتوای برای ارتقای وفاداری و ترغیب خرید در نزد مشتریان باشد ضمنا برای تحقیقات آینده پیشنهاد وزن دهی این عوامل مطرح گردید.

مطالعه کامل

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در شبکه های اجتماعی مجازی

چکیده

هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری مذهبی بوسیله شبکه های اجتماعی مجازی است و اینکه برنامه ریزان، در استفاده از شبکه های اجتماعی برای گردشگری مذهبی، بیش از همه می بایست به چه عواملی توجه نمایند. برای این منظور از مجمع خبرگان و روش دلفی بهره گرفته شده است. ابتدا با مرور مقالات و سخنرانی ها و کتب مربوطه، 30 عامل اولیه شناسایی گردید سپس با تشکیل مجمع خبرگان12 نفره متشکل از اساتید دانشگاه، مدیران آزانس های مسافرتی و هتل های واقع در شهر های مشهد و قم، پس از چهار دور دلفی کاغذی، با 80 درصد تطابق، 20 عامل انتخاب گردید و اولویت هر عامل مشخص شد که منجر به ارائه مدل مفهومی با اولویت مشخص معیارها برای عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری مذهبی در شبکه های اجتماعی مجازی گردید.

مطالعه کامل

بررسی رابطه ویژگیهای سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ویژگیهای سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهرستان خوی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش ، توصیفی از نوع  همبستگی می‌باشدجامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستان خوی می‌باشند که تعداد آنها برابر 250 نفر می باشد.برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است و طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 148 بدست آمده است. روش مورد استفاده برای نمونه گیری نیز روش تصادفی ساده است.برای گردآوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.پرسشنامه سازمان یادگیرنده(طبق نظریه پیتر سنگه) و  پرسشنامه هوش سازمانی توسط البرخت (2003) تحلیل فرضیات توسط ضریب رگرسیون انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین ویژگیهای سازمان یادگیرنده، قابلیت های شخصی، مدل های، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی با هوش سازمانی رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد

مطالعه کامل

بررسی نقش کنترل اعتقادات و ارزش ها در موفقیت سازمان ها بر اساس نظریه پیترز و واترمن

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کنترل اعتقادات و ارزش ها در موفقیت سازمان های است تا مبنایی برای تشخیص و مقایسه سازمان های موفق و ناموفق بدست آمده و صرف رشد در یک جهت به عنوان موفقیت تلقی نشود. مطالعه موردی سازمان های رسانه ای انتخاب شدهاست. در این راستا پرسش اصلی این تحقیق  عبارت شد از اینکه « سازمان های رسانه ای موفق چگونه سازمان هایی هستند و آیا کدام یک از ارزش ها و باورهای اساسی را برای کارکنان خود ایجاد کرده اند؟» برای جمع آوری داده ها نمونه به حجم 136 نفر از کارکنان چهار سازمان رسانه ای از رسانه های مختلف دیداری و شنیداری و مکتوب انتخاب شدند و پرسشنامه ای بر اساس نظریه پیترز و واترمن تدوین و توزیع شد . پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی بوده و داده های آماری مربوطه با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتیجه اینکه اهمیت دادن به تک تک کارکنان و مسائل رفاهی آن ها و نیز بهترین بودن در رشته کاری  جزو سه المان اول سازمانهای موفق در نظر پرسش شوندگان است در واقع سازمانی که به این سه مقوله اهمیت ندهد را نمی توان سازمان رسانه ای موفق دانست هر چند که سود ده باشد.

مطالعه کامل

تدوین مدل مفهومی هدفگذاری توسعه با استفاده از نظریه مفهوم سازی زمینه ای

چکیده

هدف ارائه مدل مفهومی هدفگذاری توسعه اماکن مختلف و شناخت عوامل دخیل در آن است. همانند تمامی تحقیق های مشابه، تحقیق با یک تئوری و اثبات آن آغاز نشد بلکه با حوزه مطالعاتی شروع و بتدریج موارد مرتبط پدیدار گردید. تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با نمونه برداری تئوریک، نظری و جهت دار و از نظر ماهیت و روش کاربردی-توسعه ای است. پس از تبیین موضوع، داده جمع آوری و «کدگذاری باز» پس از رسیدن به نقطه اشباع و «کدگذاری محوری» پس از استخراج مفاهیم و یافتن پیوندها، انجام و مولفه ها تعیین شد، در نهایت با «کدگذاری انتخابی» ابعاد مشخص و مدل مفهومی به نام «مدل فراز» ارائه گردید. ابزار تحقیق مجموعه ای از مشاهدات، مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری، مصاحبه، پرسشنامه و احادیث و نظرات 17 نفر از کارمندان ارشد اماکن مربوطه در استانهای مختلف بود؛ پس از آنالیز، 32 مفهوم، 11 مولفه و 5 بعد شناسایی شد. قبل از هر اقدام توسعه این اماکن پیشنهاد می شود هدفگذاری بر اساس عوامل و ابعاد و مولفه های دخیل در آنها انجام و سپس هدف ها در لایه ها و طبقات مختلف تعیین و طرح توسعه بعد از آن اجرا شود.

مطالعه کامل

تبیین نقش رسانه های چاپی در گردشگری مذهبی، مطالعه موردی: مشهد

چکیده

نقش رسانه ها در ابعاد گوناگون جامعه بر هیچکس پوشیده نیست این نقش می تواند حمایت کننده و یا تضیف کننده باشد هدف پژوهش حاضر، مرور ادبیات اسنادی درباره نقش رسانه های چاپی در گردشگری مذهبی و تحلیل و اولویت بندی نقش ها با استفاده از قضاوت خبرگان است. رویکرد اصلی این پژوهش تعیین کارکرد عملی بواسطه بهره گیری از کارکرد نظری آمیخته با تجربیات جامعه خبرگان انتخابی است. خبرگان انتخابی 11 نفر از بین اساتید دانشگاهی یا مدیران حوزه رسانه بودند، نتایج نشان داد رسانه های چاپی نقش موثری در تعمین باور و حس مذهبی دارد. نمره اختصاصی هر نقش نیز استخراج  گردید که می تواند راهنمای کاربردی برای رسانه های چاپی جهت پاگذاشتن عملیاتی به این وادی باشد. علاوه بر نتایج، الگو و روش کار نیز می تواند راهگشای تعیین موانع احتمالی و تنگناهای پنهان فصل مشترک رسانه و گردشگری مذهبی باشد. 

مطالعه کامل

مبانی شبکه های اجتماعی

«کوین کلِی»[1] معتقد است تکنولوژی در حال تبدیل به طبیعت ثانوی است. محیطی جدید که با انفجار تکنولوژی و طبیعت، به خلق محیط تکنولوژیکی ترکیبی و ماشین های هوشمند منجر می شود. این نظریۀ کوین کلی، خلاف نظریۀ بودریار[2] و فردریک جیمسون[3] است، بودریار در نظریه اش جایی برای طبیعت و بیولوژی باز نمی کند و جیمسون پست مدرنیته را جایگزینی طبیعت بوسیله تکنولوژی معرفی می کند (کلی، 1383)، شاید طبقات اولیۀ طبیعتًًًٌٌَُُُِِِّ ثانوی کوین کلی همان دنیای مجازی نهفته در شبکه های اجتماعی تحت وب باشد.

 

[1] "کوین کلِی " متولد 1952 پنسیلوانیای آمریکاست. وی در سال 1984اولین مقاله هایش را در زمینه فرهنگ آنلاین تحت عنوان "ملت شبکه ای" درمجله "عصرجدید" به چاپ رسانید. از سال 1985 تا 1998 عضو هیئت مدیره وِل Well  (اولین سیستم کنفرانس کامپیوتری عمومی متصل به اینترنت و فضای پیشگام و تأثیرگذاری که بعداً به فضای سایبر تعبیر شد) بود."کلِی" در سال 1992 مجله وایرد Wired را بنیادگذاری نمود و تا سال 1999 میلادی سردبیری آن را به عهده داشته است.

[2] Baudrillard

[3] Fredric Jameson

مطالعه کامل

سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 21
 • بیشترین بازدید همزمان : 529
 • بازدید امروز : 2,273
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 9,623,004
 • آخرین به روزرسانی : 1403/02/30 09:43:33
 • شناسه IP شما : 3.239.95.36

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : اردبیل، میدان ارتش، شرکت آب منطقه ای اردبیل
 • کدپستی : 5619667691
 • تلفن : 3-33710001-045
 • فاکس :
 • پست الکترونیکی : ardabil[at]arrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا : 33714815-045