بررسی نقش کنترل اعتقادات و ارزش ها در موفقیت سازمان ها بر اساس نظریه پیترز و واترمن

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کنترل اعتقادات و ارزش ها در موفقیت سازمان های است تا مبنایی برای تشخیص و مقایسه سازمان های موفق و ناموفق بدست آمده و صرف رشد در یک جهت به عنوان موفقیت تلقی نشود. مطالعه موردی سازمان های رسانه ای انتخاب شدهاست. در این راستا پرسش اصلی این تحقیق  عبارت شد از اینکه « سازمان های رسانه ای موفق چگونه سازمان هایی هستند و آیا کدام یک از ارزش ها و باورهای اساسی را برای کارکنان خود ایجاد کرده اند؟» برای جمع آوری داده ها نمونه به حجم 136 نفر از کارکنان چهار سازمان رسانه ای از رسانه های مختلف دیداری و شنیداری و مکتوب انتخاب شدند و پرسشنامه ای بر اساس نظریه پیترز و واترمن تدوین و توزیع شد . پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی بوده و داده های آماری مربوطه با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتیجه اینکه اهمیت دادن به تک تک کارکنان و مسائل رفاهی آن ها و نیز بهترین بودن در رشته کاری  جزو سه المان اول سازمانهای موفق در نظر پرسش شوندگان است در واقع سازمانی که به این سه مقوله اهمیت ندهد را نمی توان سازمان رسانه ای موفق دانست هر چند که سود ده باشد.

  تاریخ ثبت : 1395/04/21
 مدیر سایت
 1570